Inspector, Quality

Adient - Thailand

JOB DESCRIPTION Main Responsibilities: (หน้าที่ความรับผิดชอบ)

 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (โครงเบาะ) รวมถึงวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่นำมาประกอบ
ตามที่ได้กำหนดในเอกสาร Control Plan และข้อกำหนดของลูกค้า
 • การสุ่มตรวจคุณภาพ,ขนาดและมิติของจุดสำคัญหลักในการประกอบส่วนที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
 • การตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อม,ขนาดและมิติของจุดสำคัญหลักในการประกอบของผลิตภัณฑ์ 100%
 • การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกก่อนเริ่มเดินสายการผลิต,ช่วงกลาง และผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายก่อนหยุด การผลิตในแต่ละกะการทำงาน
 • การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • คัดแยกและบ่งชี้ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ในพื้นที่ ที่กำหนด
 • เพื่อรอการวิเคราะห์และแก้ไข
 • รายงานปัญหาด้านคุณภาพเมื่อตรวจพบ ไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหยุดยั้งปัญหาเบื้องต้น และสนับสนุน Team Leader และ Supervisor ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติงามตาม ODS และ WI ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • วิเคราะห์ข้อมูลของผลการทดสอบเบื้องต้น และรายงานผลการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไปยัง Team Leader, Supervisor และ Quality Engineer เพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว
 • มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาทุก ๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และติดตามผลความคืบหน้าของการแก้ไข ปัญหานั้น ๆ ร่วมกับ Team Leader, Supervisor และ Quality Engineer
 • ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจุดกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนด ของลูกค้าและมาตรฐานของบริษัท
Optional Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบเสริม)
 • ไม่มี
Customer Requirements: (ความต้องการของลูกค้า)
 • เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและมาตรฐานของบริษัท
HSE Expectation: (ความคาดหวังด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
 • รายงานเกียวกับอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์ หรือ ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
 • มั่นใจว่าเครื่องจักรได้ติดตั้งการ์ด และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสมบรูณ์ รวมถึงการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้นำมาใช้
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น สัปดาห์ความปลอดภัย, 5ส. อบรมด้านความปลอดภัย และส่วนใส่อุปรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัย หรือระเบียบปฏิบัติ ได้แก่ เครื่องจักรและการ์ด, รถโฟลค์ลิฟท์, เครนหรืออุปรณ์ยก, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ ล๊อกเอาต์แท็กเอาต์ เป็นต้น

Qualifications (Education, Skills, and Experiences)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีปัญหาตาบอดสีและการได้ยินที่ส่งผลต่อสภาพการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น Microsoft Office, Word
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้าง
Reporting Line: (สายการรายงาน)
 • Direct: (หัวหน้างานลำดับที่หนึ่ง) : Team Leader
 • Functional: (หัวหน้างานลำดับที่สอง) : Supervisor, Quality Engineer or Quality Manager
PRIMARY LOCATION Adient & Summit Banpho
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]
Other jobs you may like