Legal Officer

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด - สมุทรปราการ
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ Duties & Responsibilities ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม: หน้าที่หลัก: 1. งานบริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย 1.1 ให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เช่า สัญญาเช่า / ซื้อขาย เป็นต้น 1.2 ให้บริการทางด้านแก้ไขปัญหานิติบุคคล การติดต่อเจ้าพนักงานของรัฐอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 1.3 ให้บริการ ตอบปัญหาและชี้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการทางด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. งานบริการด้านจดทะเบียนบริษัทฯ 2.1 จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน อาคารขุด เช่น การซื้อขายห้องชุด จำนอง, ซื้อขายที่ดิน, ภาระจำยอม , รังวัดสอบเขตที่ดิน เป็นต้น 2.2 จดทะเบียนทางพาณิชย์ บริษัทจำกัด เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด (บอจ.5), เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน, ลดทุน เป็นต้น 3. งานด้านนิติกรรม-สัญญา 3.1 ร่าง แก้ไข จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงตรวจสอบสัญญาอื่นๆ รายงานหนังสือ ร่างประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ 4. งานเลขานุการบริษัทฯ 4.1 ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 4.2 จัดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 4.3 เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัทฯ 5. งานเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานคดี

คุณสมบัติ Qualification คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง, อายุ 23-32 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 0-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีวันทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี สถานที่ : สมุทรปราการ การศึกษา : ปริญญาตรี สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

เกี่ยวกับบริษัท ONE VISION
To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward

ชื่อผู้ติดต่อ : Abhinut Triphuech ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 064-930-2209 โทรสาร : 0-2398-9994 โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: [email protected]